ΔΕΟ 34 6ο Μάθημα- Πλεόνασμα Παραγωγού & Καταναλωτή

Στο συγκεκριμένο μάθημα θα αναλυθούν οι έννοιες του πλεονάσματος του Κατναλωτή και του Παραγωγού. Θα αναφερθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τα πλεονάσματα του παραγωγού και του καταναλωτή όπως και το Συνολικό Πλεόνασμα της αγοράς. Άλλες χρήσιμες έννοιες που θα αναφερθούν στο μάθημα είναι η έννοια της Αποτελεσματικής Αγοράς και η Απώλεια Ευημερίας όπως και η επιβολή Ανώτατης τιμής και Κατώτατης τιμής.

Scroll to Top