ΔΕΟ31 – ΜΑΘΗΜΑ 4 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΡΑΝΤΕΣ , ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ

Οικονομικές ράντες, υπολογισμός παρούσας και μελλοντικής αξίας ράντας. Υπολογισμός δόσης δανείου και κατασκευή πίνακα απόσβεσης δανείου.

Scroll to Top