Ο Σύγχρονος Ρόλος της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Η σύγχρονη προσέγγιση της «εκπαίδευση ενηλίκων» έγκειται από το συνδυασμό της μάθησης , (συστατικό στοιχείο της φύσης του ανθρώπου σύμφωνα με τον Αριστοτέλη) και την εκπαίδευση, η οποία με τη σειρά της έπεται από την ανάγκη επαναλαμβανόμενης προετοιμασίας του εκπαιδευόμενου. Στόχος της εκπαίδευσης ενηλίκων  αποτελεί η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός του, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο αντίστοιχα αλλά και η ενεργό συμμετοχή του στην κοινωνία (Rogers, 2006)1.

Ένας από τους σημαντικότερους φιλοσόφους της αρχαιότητας ο Σωκράτης θεωρήθηκε ως ο πρώτος «κονστρουκτιβιστής» (Κανάκης, Ι. 1990)2 δεδομένου ότι ασχολήθηκε κυρίως με την «εκπαίδευση ενηλίκων»,  ‘learn how to learn’ .Η ανάπτυξη της συγκεκριμένης μεθόδου εκπαίδευσης αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί  επιτακτική ανάγκη  στη σύγχρονη εποχή,  παρέχοντας την ευκαιρία στις ήδη διαμορφωμένες προσωπικότητες (ενήλικες) να αναπτύξουν τα απαραίτητα «εφόδια», δηλαδή την απόκτηση νέων γνώσεων και την αξιοποίηση των τεχνολογιών, με πρόθεση να ενισχυθούν  οι δεξιότητες  αλλά και η επάρκεια τους. Ως επακόλουθο όλων αυτών των εφοδίων  καθίσταται η δυνατότητα ενσωμάτωσης και  επιβίωσης του ενήλικα στις συνεχείς εργασιακές απαιτήσεις και κοινωνικές αλλαγές που ορίζουν οι επιτυχημένες χώρες του εικοστού πρώτου αιώνα (O’ Hare, 2002).

Συνεπώς, με βάση τα ανωτέρω η μάθηση συγκροτεί την εκπαίδευση (Kόκκος,2005)3. Αφενός ,όταν από την μεριά των εκπαιδευόμενων ενηλίκων είναι συνειδητή και καταρτισμένη και αφετέρου όταν από την πλευρά των εκπαιδευτών που προσφέρουν την μάθηση είναι σχεδιασμένη-διαφοροποιημένη από την κλασική εκπαίδευση και στηριζόμενη στην σωκρατική μέθοδο. Μια μέθοδο που αποβλέπει στην ανάκληση των «παγιωμένων» ιδεών, εντοπίζοντας ταυτόχρονα τα κίνητρα καθώς και την αποτελεσματικότερη μέθοδο μάθησης των ενηλίκων, στην οποία απαραίτητες συνιστώσες αποτελούν οι πολλαπλές διδακτικές προσεγγίσεις και η χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων.


1 Rogers, S. (2006). Evidence-Based Interventions for Language Development in Young Children with Autism. In T. Charman & W. Stone (Eds.), Social & Communication Development in Autism Spectrum Disorders: Early Intervention, Diagnosis, & Intervention. (pp.143 – 179). New York: Guilford Press.

2 Κανάκης, Ι. (1990). Η σωκρατική στρατηγική διδασκαλίας-μάθησης. Αθήνα: Γρηγόρης

3 Κόκκος, Α. (2005), Εκπαίδευση Ενηλίκων: «Ανιχνεύοντας το πεδίο», Αθήνα: Μεταίχμιο.


Αφήστε ένα Σχόλιο

Καλάθι αγορών
Scroll to Top